دوم اردیبهشت

دوم اردیبهشت روزها

روز ملی چای

0 87

دوم اردیبهشت یا 21 آپریل روز ملی چای است. همانطور که سی. اس. لوئیس، نویسنده مشهور، گفته است: "هیچوقت نمی‌شود فنجان چایی به اندازه کافی بزرگ پیدا کرد!"

×